T: +386 (0)4 620 02 30
E: info@dopustek.si
Sledite nam: Facebook
Tudi tukaj: Instagram

SPLOŠNA DOLOČILA

Turistična agencija Dopustek je posrednik oziroma posrednik  v imenu in za račun organizatorja pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja z naročnikom in ne odgovarja za izvedbo naročenih in plačanih storitev. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo tako na izvedbo posredovanja pri sklenitvi pogodbe s strani TA Dopustek, kot tudi na izvedbo organizacije potovanja, za katero je odgovoren organizator potovanja.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo tako na izvedbo posredovanja pri sklenitvi pogodbe s strani TA Dopustek, kot tudi na izvedbo organizacije potovanja, za katero je odgovoren organizator potovanja.

Splošni pogoji poslovanja so usklajeni s splošnimi pogoji poslovanja vsakega organizatorja potovanja, za katerega je pogodba sklenjena in so splošno dostopni tudi na spletni strani organizatorja aranžmaja ter je bil nanje tudi opozorjen.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve na spletnem mestu ali v poslovalnicah družbe TA Dopustek in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja.

Šteje se, da je naročnik seznanjen z določili teh Splošnih pogojev in navodil ter da jih sprejema od trenutka, ko je vplačal naročeno potovanje oz. turistični aranžma.

Splošni pogoji poslovanja in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice - vavčerja, ki jo skleneta potnik in TA Dopustek v imenu organizatorja potovanja.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli določbe teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. 


Plačilo aranžmaja

Pri spletnih rezervacijah je plačilo možno z nakazilom na transakcijski račun TA Dopustek preko elektronskega bančništva ali z nakazilom preko položnice (na banki, pošti..). Plačilo v poslovalnici je možno z gotovino ali s plačilno kartico.

Dokončno rezervacijo potovanja oz. aranžmaja s TA Dopustek potrjuje samo in izrecno opravljeno plačilo s strani naročnika. Do izvršitve plačila rezervacija ostane odprta oziroma nepotrjena.

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši plačilo (ko TA Dopustek zazna priliv s tega naslova na svojem transakcijskem računu oz. dobi dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu ). Pri last minute ponudbah, za katere velja, da morajo biti plačani takoj v celoti, se šteje za uro plačila ura, ko TA Dopustek zazna priliv s tega naslova na svojem transakcijskem računu oz. prejme dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu)

Pri plačilu s položnico ali elektronsko banko je potrebno v najkrajšem možnem času poslati dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu. V primeru opcijskih rezervacij, je potrebno dokazilo poslati najkasneje do izteka opcijske rezervacije. V primeru, da TA Dopustek ne dobi potrdila o plačilu ali ne zazna priliva na transakcijski račun na način in v roku, kot je to opredeljeno s splošnimi pogoji poslovanja, se rezervacijo prekliče in pogodba ni bila sklenjena.

V kolikor ob rezervaciji izbranega aranžmaja naročnik ne pošlje potrdila o vplačilu, TA Dopustek ne jamči za razpoložljivost izbranega potovanja. Ob prejemu potrdila o vplačilu se preveri razpoložljivost in cena aranžmaja ter se opravi rezervacija v kolikor je le-ta še vedno na voljo za ceno navedeno na računu. Če izbranega aranžmaja ni več na voljo, TA Dopustek ponudi naročniku alternativen aranžma. Če se pri izbranem aranžmaju medtem pojavijo morebitne spremembe s strani organizatorja, TA Dopustek  o tem obvesti naročnika. Če naročniku alternativen aranžma ali morebitna sprememba ne ustreza, se vrne vplačani znesek na plačnikov transakcijski račun najkasneje v 7-ih delovnih dneh po tem, ko je TA Dopustek prejel pravilne podatke o številki transakcijskega računa naročnika.

Plačilo ob prijavi oziroma plačilo akontacije znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača naročnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja naročnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in TA Dopustek oziroma organizator ravna po določilih, ki urejajo odpoved aranžmaja s strani naročnika oziroma potnika. Vse stroške v tem primeru nosi naročnik aranžmaja. Letalske karte rednih linij je potrebno plačati takoj ob rezervaciji. Za skupine veljajo individualni roki plačil, glede na to kaj sestavlja aranžmaje celotne skupine. Način in roki plačil se podajo ob konkretni individualni ponudbi.

Naročnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/vavčer ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.


Rezervacija na povpraševanje

Rezervacije vseh turističnih paketov žal ni mogoče potrditi takoj ampak šele po opravljeni poizvedbi pri organizatorju potovanj. Pri takšnih paketih je v postopku rezervacije posebej navedeno, da gre za pakete na povpraševanje.

Če je paket na voljo, naročnik prejme obvestilo po elektronski pošti ali telefonu. V kolikor se naročnik vnaprej odloči za rezervacijo potovanja oz. aranžmaja na povpraševanje, je potrditev tega aranžmaja s strani organizatorja obvezujoča in naročnika obvezuje k nakupu izbranega aranžmaja. Za rezervacijo potovanja ali aražmaja na povpraševanje veljajo enaki pogoji plačila, kot za ostala potovanja in aranžmaje.

Potnikova odpoved potovanja in sprememba rezervacije

Naročnik ima pravico do odpovedi potovanja. Pri odpovedi potovanja imata TA Dopustek in organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od pogojev organizatorja potovanja.

Odpoved potovanja je lahko opravljena samo pisno v elektronski obliki ali drugi obliki.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

Če potnik med potovanjem potovanje na lastno iniciativo prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil organizator potovanja) s tem, da mora organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja potovanja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe prosi za spremembo imena ali števila potnikov, namestitve, datuma potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba sploh še možna. Kakršnakoli sprememba se zaračuna glede na pogoje organizatorja.

Odpoved potovanja in spremembe programa

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja v skladu z njegovimi splošnimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja, kjer organizator ne nosi škode, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa organizator potovanja potnika nemudoma obvesti.

V primeru, da izredno stanje na kraju samem organizatorju potovanja ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator potovanja namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

Zamude potnikov

V primeru, da potnik zamudi odhod organiziranega prevoza (letalo, avtobus...), ki je del njegovega aranžmaja, in zaradi tega ostane del njegovega aranžmaja ali celoten aranžma nerealiziran, je krivda izključno na strani potnika. Enako velja za zamude transferjev. Potnik v tem primeru nima pravice do pritožbe, vse posledične stroške nosi potnik sam. Kakršnakoli odgovornost organizatorja ali TA Dopustek je v tem primeru izključena.

Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik je dolžan že na kraju samem podati reklamacijo odgovorni osebi oz. predstavniku organizatorja in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor smatra, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev.  V primeru, da sporne situacije ne more rešiti na kraju samem, obvesti TA Dopustek, ki posreduje pri organizatorju potovanja.

Če pomanjkljivosti in vzroka pritožbe ni bilo možno odpraviti, imate po končanem koriščenju aranžmaja pravico vložiti pritožbo na opravljene (oz. neopravljene) storitve v roku 1 meseca oz., kot je določeno pri organizatorju od dneva zaključka koriščenja aranžmaja. Svetujemo vam, da popolni reklamacijski zahtevek oddate takoj po zaključku potovanja.

Potnik mora predložiti popoln reklamacijski zahtevek.

Rezultat pritožbe oz. odgovor na pritožbo lahko poda izključno organizator potovanja. V primeru, da je pritožba utemeljena, organizator povrne del vplačanega zneska v denarni obliki ali v obliki dobropisa, v primeru da je pritožba neutemeljena, lahko organizator povračilo zavrne. Če se potnik ne strinja z razrešitvijo pritožbe, ima pravico podati ponovno pritožbo na razrešitev reklamacije. V primeru, da organizator potniku odobri realni znesek znižanja cene, pa potnik ponujeno zavrne in nadalje želi doseči svoje zahteve na zunanjih ustanovah (tržni inšpektorat, sodišče...), pa se to izkaže za neutemeljeno, potnik izgubi pravico do kakršnegakoli povračila v zvezi s podano reklamacijo.

Potovalni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je sam potnik dolžan preveriti časovno veljavnost svojih dokumentov..

Organizator za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Če ni drugače možno ali določeno, si je potnik dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna organizator po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja.

Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik odgovarja za vse tako nastale stroške ali škodo, ki bi nastala udeležencem potovanja, organizatorju, prodajalcu ali posredniku.

O nas

O nas
Kontakt z nami

Delovni čas:
Ponedeljek-Četrtek: 9.00-17.00, Petek 9-13h, oz. po dogovoru
Sobota, nedelja, prazniki: zaprto

Kontakt z nami

Turistična agencija Dopustek
Alpska cesta 37b, 4248 Lesce (trgovski center Lesce)

M:+386 (0)4 620 02 30
E:info@dopustek.si